راهکارها

بر مبنای جدیدترین آمار، هر ساله بیش از 98000 نفر در بیمارستان های کشور آمریکا به دلیل خطاهای قابل پیشگیری پزشکی و درمانی جان خود را از دست می دهند. نکته غم انگیز در این بررسی این است که بیشتر این خطاها به دلیل عدم اشراف تیم درمانی به سابقه پزشکی بیمار و تجویز های اشتباه حاصل از این عدم اطلاع از سوابق رخ می دهد. وجود این چنین معضلاتی موجب شده که بحث به کارگیری فناوری اطلاعات در بیمارستان ها و محیط های درمانی در دنیا بسیار جدی تلقی شود. به عبارت دیگر وجود این معضلات به نوعی اصلی ترین دلیل برای ایجاد سیستم اطلاعات بیمارستانی یاHospital Information System (HIS)در بیمارستان ها می باشد.

 برای یک سیستم اطلاعات بیمارستانی یاHISاستاندارد آنچه دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد، یکپارچه بودن اجزای آن است. با توجه به این امر بهره گیری از شبکه های کامپیوتری کارآمد به عنوان زیرساختHISدر بیمارستان های دنیا هر روز اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

 برای پیاده سازی شبکه های کامپیوتری در بیمارستان ها، باید استانداردهایی متفاوت از سایر محیط های کاری مد نظر قرار گیرند. این امر بدان جهت است که تاخیر و یا قطع ارتباط در یک شبکه بیمارستانی که داده های حیاتی بیماران در آن رد و بدل می شود می تواند آثار سوء جبران ناپذیری داشته باشد. از سوی دیگر امنیت و سازگاری با طیف گسترده ای از تجهیزات متصل به شبکه از سایر قابلیت های استاندارد یک شبکه بیمارستانی کارآمد محسوب می شود.

 

مشتریان ساخت سیستم

Amar3.pngArya-Sasol.jpgcl-02.jpgcl-04.jpgcl-05.jpgcl-07.jpgcl-08.jpgcl-09.jpgcl-10.jpg
JoomShaper