محیطهای اداری

b-ofi.jpg 

امتیازات شبکه های کامپیوتری بی سیم نظیرMobilityو عدم وابستگی کاربران به محل استقرار خود برای ارتباط با شبکه سازمان ، سرعت بالا در پیاده سازی و توسعه آسان شبکه موجب استقبال روزافزون از شبکه های بی سیم شده است. در کنار این مزایا ، امروزه سازمان ها نیازمند شبکه های بی سیم با ایمنی بالا هستند که امکان اعمالسیاست های مدیریتی و امنیتیرا دارا باشند. با توجه بهعدم تواناییشبکه های بی سیمStand aloneمبتنی بر یک یا چندAccess Pointمستقل از هم در برآورده ساختن این نیازمندی ها ، استفاده از شبکه های بی سیممبتنی بر کنترلر های مرکزیموسوم بهشبکه های بی سیم Enterpriseیا سازمانیمطرح و عملیاتی شده است.

تفاوت عمده شبکه های بی سیمEnterpriseبا نسل قبلی شبکه های بی سیم این است که در این شبکه هاکلیه نقاط شبکه وAccess Pointها از یک نقطهکه همان کنترلر شبکه است مدیریت و مانیتور شده و کلیه سیاست های امنیتی و مدیریتی از سمت کنترلر بهAccess Pointها و سپس کاربران منتقل می گردند.

قابلیت های گسترده شبکه های بی سیمEnterpriseاز یک سو و نیازمندی های مختلف کاربران به کاربردهای شبکه های بی سیم از سوی دیگر موجب شده در دنیای امروز بهره گیری از شبکه های بی سیم در محیط های مختلف کاری مانند محیط های صنعتی، اداری و آموزشی ابعاد جدی تری به خود بگیرد.

در ادامه تلاش می شود به برخی از کاربردهای شبکه های بی سیم سازمانی در محیط های مختلف سازمانی اشاره شود.عنایت داشته باشید که این کاربردها همگیبهصورت همزمانمی توانند با وجود یک بستر شبکه بی سیم قابل اطمینان تعریف شوند.

1- ایجادMobilityو دسترسی به اطلاعات در هر نقطه از سازمان برای مدیران و کارکنان

در سازمان ها کاربران زیادی وجود دارند که در محوطه های داخلی و خارجی ساختمان ها در حال حرکت هستند. پیاده سازی بستر شبکه دسترسی به صورت بی سیم در یک محیط سازمانی برای این دسته از کاربران با فراهم آوردنقابلیت اتصال برای انواع تجهیزات پردازشی قابل حمل (Portable) مانند انواع کامپیوتر های قابل حمل می تواند به مکانیزه کردن و اتوماسیون بسیاری از روال هاینظارتی،مدیریتیوجمع آوری اطلاعاتدر یک سازمان کمک کردهو کارشناسان و مدیران صنعتی را قادر سازد به صورتPaperless،فرم ها و چک لیست های گوناگون را به صورتOnlineتکمیل نمایند.

وجود یک بستر شبکه بی سیم همچنین موجب می شود که هنگام نیاز به اطلاعات فنی و علمی،هم زمانبا بازدید و در هر مکانی از سازمان شامل اتاق های جلسات، سالن های سمینار، اتاق کارکنان و حتی سوله های صنعتی و محیط های خارج ساختمانیدسترسی بهمستندات الکترونیکیوجود داشته باشد.

برای کاربران در حال حرکت در محدوده تحت پوشش شبکه های بی سیمEnterpriseامکان تعریف سیاست های دسترسی به شبکهبه صورتیکپارچهباشبکه کابلی و سرورهای موجودهم وجود دارد به شکلی که در هر نقطه از یک محیط صنعتی، فارغ از محل جغرافیایی آن نقطه، کاربر می تواند با همان سیاست های دسترسی به شبکه سازمانی که برای او از قبل تعریف شده، از شبکه بی سیم نیز استفاده کند.

مناسب است ذکر شود هم اکنون در کشورمان در سه وزارت خانه دولتی و چندین دانشگاه، کارخانه و شرکت پتروشیمی این بستر با هدف ایجادMobilityبرای مدیران و کارکنان پیاده سازی شده است.

2- بستر کارآمد برای ارتباطات صوتی

در محیط های اداری و صنعتی به دلیل گستردگی فضای جغرافیایی و در حال حرکت بودن بسیاری از کارکنان به خصوص کارکنانی که وظیقه نظارتی به عهده دارند، برای برقراری ارتباط صوتی به ناچار از انواعبی سیمبهره گیری می شود که این امر از لحاظ فنی محدودیت هایی را به سازمان ها تحمیل نموده است از جمله:

- کیفیت نه چندان مناسب صدا

- عدم امکان مکالمه همزمانبه صورت دو طرفه یاFull Duplex

- امکان شنودمکالمات توسط سایر کارکنان به صورت اتفاقی

- الزام به بهره گیری از قابلیتPTT (Push To Talk)برای آغاز مکالمات

با توجه به محدودیت های فوق در حال حاضر در دنیا از تکنولوژیVoWLANیاVoice Over Wireless LANبرای بر قراری ارتباط صوتی تحت بستر شبکه بی سیم استفاده می شود. این تکنولوژی با ایجاد بستر مناسب برای بهره گیری از تجهیزاتVoIPبه شما امکان بهره گیری ازIP Phoneهای بی سیم را در محیط خواهد داد که ازهیچ یکاز محدودیت های فوق برخوردارنبودهو امکانات بسیار زیادی را در اختیار کارکنان قرار می دهد.

تجهیزات شبکه های بی سیمEnterpriseبا تکنولوژیVoWLANو انواع تجهیزات بی سیمVoIPکاملاً سازگار بوده و می تواند بستر بهره گیری از این تجهیزات را در محیط های سازمانی برای شما فراهم سازد.

از این راهکار در سازمان های داخل کشور به ویژه آن دسته از سازمان ها که در محدوده های شهری موظف به رعایت قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد استفاده گسترده ای شده است.

3- بستر مناسب جهت هوشمند سازی انبارهای صنعتی

یکی از دغدغه های همیشگی مدیران در محیط های صنعتی و کارخانه هامدیریت لحظه ایمنابع موجود در انبارهامی باشد. از سوی دیگرنظارت بر موقعیت مکانیمنابع در حال حرکتو تجهیزات گران قیمت در کارخانه ها همواره از اهمیت خاصی برخوردار است.

برای پاسخ گویی به هر دو نیاز فوق ابزارها و تکنولوژی های متنوعی هم اکنون در دسترس قرار دارد ولیپیش نیاز همه آنها ایجاد یک بستر بی سیم قابل اطمیناندر محیط انبارها می باشد. به عبارت دیگر اگر کل محوطه انبار یا محدوده ذخیره سازی منابع زیر پوشش شبکه بی سیم نباشد،Tagهای شناسایی منابع که در محل های خاص خود قرار گرفته اند قادر به ارسال اطلاعات مورد نیاز نیستند. با توجه به این امر اولین گام در جهت هوشمند سازی انبارها در محیط های صنعتی ایجاد پوشش شبکه بی سیم سراسری این محل هاست. تجهیزات بی سیم به کار گرفته شده با این هدف باید قادر باشند با انواع ابزارها و تگ های مد نظر ارتباط بر قرار نمایند.

تجهیزات شبکه های بی سیمEnterpriseبا بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی پیاده سازی شبکه های بی سیمWiFiو امکان مدیریت کارآمد شبکه به شما امکان ایجاد پوشش بی سیم در جهت هوشمند سازی انبارها رابدون نگرانی از سازگاری با انواع راه حل های مطرحدر این حوزه می دهد.

مناسب است ذکر شودکه هم اکنون انبار شرکت پتروشیمی آریاساسول کهبزرگترین انبار در نوع خود در خاورمیانهمی باشد از بستر شبکه بی سیمEnterpriseبا تجهیزاتبی سیم سازمانیبهره گیری می نماید.

4- ایجاد دسترسی موقت به منابع شبکه یا اینترنت برای پیمانکاران و مهمانان

معمولا تمامی سازمان ها نیازدارند امکان دسترسی به اینترنت را برای میهمانان، پیمانکاران و بازدیدکنندگان بعضا خارجی یا داخلی خود در نقاط مختلف محیط سازمانی فراهم نمایند کهتجهیزات شبکه  بی سیمEnterpriseقادر هستند این امکان را با رعایت سطوح امنیت اطلاعات به بهترین وجه در کل فضای تحت پوشش شبکه فراهم سازند.

5- ایجاد دسترسی شبکه برای کمپ ها و خوابگاه های سازمانی

سرعت پیاده سازی شبکه های بی سیمEnterpriseاز یک سو و سهولت مدیریت کاربران ویکپارچه سازی شبکه بی سیم با شبکه فعلی سازماناز سوی دیگر موجب شده که این شبکه ها در کمپ ها و خوابگاه های موقت یا دائم سازمانی کاربرد داشته باشند. با این امکان کاربران بدون نگرانی از نوع تجهیزات قابل اتصال به شبکه در هر نقطه ای می توانند از منابع شبکه بهره گیری نمایند.

به عنوان نمونه هم اکنون در کشورمان با بهره گیری از بستر شبکه های بی سیمEnterpriseامکان دسترسی به اینترنتبه صورت همزمان برای 4000 کاربردر 10 بلوک خوابگاهی در دانشگاه شهید بهشتی تهران فراهم شده است.

6- ایجاد شبکه ای یکپارچه در محیط هایIndoorوOutdoor

تجهیزات شبکه های بی سیمEnterpriseدر محوطه های بیرون ساختمانی (محیط هایOutdoor) هم به خوبی قابل نصب هستند و می توانند به صورت یکپارچه با تجهیزات نصب شده در محوطه های درون ساختمانی (محیطIndoor)کار کنند. در حال حاضر در میان تجهیزات بی سیم در ردهEnterpriseتجهیزات با استانداردهایIP-65وIP-67وجود دارند که به خوبی در مقابل شرایط محیطی در فضایOutdoorمقاوم سازی شده و بدون هیچ گونه نگرانی هم اکنون در مناطق گرمسیر و سردسیر مورد استفاده قرار می گیرند.

جالب است بدانید هم اکنون این تجهیزات در عسلویه که هم از لحاظ دما و رطوبت و هم از لحاظ گردوغبار محیطی یکی از نامناسب تری محیط هایOutdoorمحسوب می شود به خوبی در حال کار هستند.

7- جداسازی بستر اینترنت از شبکه سازمانی

نگرانی از حملات سایبری و حفظ امنیت اطلاعات حساس سرورهای شبکه در محیط های سازمانی از دغدغه های روزمره مدیران شبکه محسوب می شود. با توجه به اینکه حملات سایبری و نفوذ به شبکه های سازمانی به خصوص در سال های اخیر غالباً از درگاه اتصال شبکه اینترنت به شبکه سازمان صورت می پذیرد، یکی از مطمئن ترین و کارآمدترین راه کارها برای دفع این حملات جدا سازی کامل شبکه سازمانی از شبکه اینترنت می باشد.

لازم به ذکر است که این راه کار در سال گذشتهتوسط سازمان فناوری اطلاعات کشور به عنوان مطمئن ترین راهکار برای این معضل به شرکت ها و سازمان های داخل کشور توصیه شده است. برای عملیاتی کردن این راهکار بسیاری از سازمان ها از بستر شبکه بی سیم برای جدا سازی دسترسی به اینترنت در سازمان بهره گیری نموده اند. این امر بدان جهت مدت نظر بوده که این جداسازی فیزیکی با شبکه کابلی از لحاظ ابعاد هزینه ای و همچنین از لحاظ ابعاد عملیاتی ، فنی و زمان بری اجرا نسبت به شبکه بی سیم از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است.

8- ایجاد پوشش شبکه بی سیم در خطوط تولید

بسیاری از کارخانه ها در حال حاضر به دلیل لزوم نظارت دقیق تر بر خطوط تولید در جهت بالا بردن بهره وری کارکنان این بخش از ابزارهایی چون انواع نرم افزارهای اتوماسیون داخلی وERPبه همراه ورود آن لاین اطلاعات مرتبط با خطوط تولید به این سیستم ها کمک می گیرند.

یکی از معضلاتی که همواره کارخانه ها با آنها دست و پنجه نرم می کنند ایجاد یک بستر شبکه مناسب برای ارتباط انواع کامپیوترها وHand Heldهای به کار گرفته شده توسط کارکنان در خطوط تولید می باشد. در حال حاضر با وجود تجهیزات شبکهبی سیم سازمانی، امکان ایجاد بستر شبکه بی سیم در خطوط تولید مستقر در محیط های صنعتی و کارخانه های کشورمان به شکل کارآمد و استاندارد مهیا شده است.

جالب است بدانید که هم اکنون شرکت زامیاد به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودرو در کشور با توجه به معضل فوق از تجهیزاتبی سیم سازمانیدر خطوط تولید خود بهره گرفته است.

 

مشتریان ساخت سیستم

Amar3.pngArya-Sasol.jpgcl-02.jpgcl-04.jpgcl-05.jpgcl-07.jpgcl-08.jpgcl-09.jpgcl-10.jpg
JoomShaper